Princípy udržateľnosti sú čoraz dôležitejším faktorom pre budúcu úspešnosť firiem. Ako rozvíjať svoje podnikanie energeticky udržateľným spôsobom, ktorý má aj ekonomický zmysel? Prečo vnímať udržateľnosť ako príležitosť pre Vás biznis? A aké povinnosti prináša ESG firmám?

Či už ste klient, investor, regulátor alebo zamestnanec, určite Vás zaujíma, ako konkrétne spoločnosti
prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju
alebo ako znižujú svoj dopad na životné prostredie a prírodné zdroje. Moderným nástrojom na komunikáciu podnikovej udržateľnosti je práve ESG.

ESG reporting je zverejňovanie údajov o pôsobení a pridanej hodnote spoločnosti v troch oblastiach: životné prostredie (Environment), sociálny aspekt (Social) a podnikové riadenie (Governance). Ide tiež o dôležitý zdroj informácií pre investorov v procese investičného rozhodovania o životaschopnosti spoločnosti.

Aby ste sa vedeli rýchlo a trefne orientovať v téme ESG, vytvorili sme slovník pojmov.

Podniky sa často pozerajú na ESG len z jedného hľadiska – vplyvu ich podnikania na životné prostredie. Environmentálny aspekt je nepochybne dôležitou súčasťou ESG, ale nie je jediným faktorom. Ak chcete vo svojej spoločnosti zaujať holistický prístup k ESG, musíte sa zaoberať témami, ako sú sociálna zodpovednosť, správa a riadenie spoločnosti i udržateľné investovanie.

ESG Vám môže pomôcť dosahovať udržateľnosť vo Vašom podniku z pohľadu všetkých troch aspektov – environmentálneho, sociálneho a správy a riadenia spoločnosti.

Viete čo je ESG a ako pomôže Vášmu podnikaniu?
Viete, čo je ESG a ako Vám pomôže pri podnikaní?

Najdôležitejšie je povinnosť pravidelného vykazovania udržateľnosti alebo nefinančný reporting ESG. Firmy musia reportovať podľa už schválených štandardov ESRS a európskej smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (smernica CSRD). Smernica CSRD je v súčasnosti implementovaná do slovenského zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, a to prostredníctvom novely zákona o účtovníctve (zákon č. 105/2024 Z. z) s účinnosťou od 1. júna 2024.

Základná časová os vzniku tejto povinnosti:

 • od 1. januára 2024 – spoločnosti, ktoré už sú povinné zverejňovať niektoré nefinančné informácie podľa skoršej smernice NFRD (ide o banky, poisťovne a spoločnosti obchodovateľné na burze s viac ako 500 zamestnancami). To znamená, že už tento rok musia uvedené spoločnosti efektívne zbierať a vyhodnocovať informácie o dopadoch svojich udržateľných aktivít. V roku 2025 zverejnia svoju prvú správu o udržateľnosti.
 • v roku 2024 zároveň prebehla transpozícia uvedenej CSRD smernice do slovenskej legislatívy – zákona o účtovníctve – formou novely zákona o účtovníctve, ktorá je účinná od 1. júna 2024.
 • od 1. januára 2025 povinnosť reportovať ESG vznikne všetkým veľkým spoločnostiam(ide o spoločnosti spĺňajúce aspoň 2 z nasledujúcich 3 kritérií: aspoň 250 zamestnancov, aktíva v hodnote najmenej 25 mil. EUR, čistý obrat najmenej 50 mil. EUR). Veľké spoločnosti musia zverejniť v roku 2026 svoje správy o udržateľnosti za účtovné obdobie 2025.
 • od 1. januára 2026 bude platiť povinnosť reportovať ESG aj pre malé a stredné podniky, ktoré sú obchodovateľné na burze. Tie zverejnenia svoje prvé správy o udržateľnosti v roku 2027.

Ak sa Vás povinnosť do roku 2024 priamo netýka, pravdepodobne sa vás dotkne nepriamo, prinajmenšom z environmentálneho hľadiska. Čo máme na mysli? Spoločnosti v dodávateľskom reťazci čoraz častejšie požadujú informácie o uhlíkovej stope subdodávateľov. Ak si chcete udržať pozíciu silného článku v tomto reťazci, musíte zvýšiť povedomie o svojich emisiách. V opačnom prípade riskujete stratu kľúčových partnerov.

Je nutné podotknúť, že je dôležitým nástrojom transparentnosti a zodpovednosti podnikov v oblasti ESG. Pri príprave na nefinančný reporting je dôležité začať definovaním jasnej stratégie a plánu, ako budete zbierať, spracovávať a prezentovať relevantné údaje. ESG reporting je potom už len kontrolným nástrojom na dosiahnutie Vašich cieľov a so správnym nastavením zberu údajov ich môžete spracovať v priebehu niekoľkých minút.

Okrem samotného reportingu, nakusneme dôležitú tému a to je ESG rating, ktorý bude dôležitý hlavne pre banky, ak Vaša spoločnosť bude žiadať o úver.

Chcete vo svojej firme znížiť prevádzkové náklady optimalizáciou energetickej efektívnosti a znížením spotreby energie?

O tom, čo všetko vieme zabezpečiť pri projekte fotovoltiky pre Vaše podnikanie najdete TU » 

Naše fotovoltické riešenie prispieva nielen k ochrane životného prostredia, ale umožňuje dosiahnuť aj výrazné finančné úspory.

Kroky, ktoré vyriešime pri realizácií fotovoltiky:

 • vypracujeme projektovú dokumentáciu,
 • zabezpečíme vyjadrenie od distribučnej spoločnosti,
 • vyriešime požiadavky stavebného úradu – stavebné povolenie, vyriešime statický posudok a PBS,
 • dohliadneme na stavebnú pripravenosť pred samotnou inštaláciou,
 • odborne zrealizujeme fotovoltaický systém,
 • vypracujeme projekt skutočného vyhotovenia,
 • vykonáme odborné prehliadku a vypracujeme revíznu správu,
 • odovzdáme Vám kompletné dielo a celú dokumentáciu,
 • zabezpečíme spustenie a pripojenie fotovoltiky do distribučnej sústavy – naplánujeme funkčnú skúšku,
 • vyriešime povinnú registráciu na URSO a OKTE
 • pomôžeme s ESG
Fotovoltika od Energovision ako účinné riešenie.
Hotové fotovoltické zariadenie na streche firmy.

Chcete si celý proces zjednodušiť? Realizácia fotovoltiky od Energovision prebehne rýchlo, hladko a bez komplikácií. Naši odborníci Vám pomôžu vo všetkých bodoch procesu – od obhliadky nehnuteľnosti cez návrh najvýhodnejšieho riešenia až po odovzdanie fotovoltického riešenia. Vy sa takmer o nič nemusíte starať a už si len môžete užívať úsporu a nezávislosť, ktorú Vám moderné fotovoltické panely poskytnú. 

Chcem fotovoltiku do firmy » 

Teší nás, že spoločenská zodpovednosť firiem je pre firmy čoraz aktuálnejšou témou a že sa chcú v tomto smere posúvať a vzdelávať. Aktivity súvisiace s udržateľnosťou by však vždy mali zahŕňať aj ekonomické aspekty.