Pre pochopenie tejto zložitej témy je potrebné poznať veľa pojmov. Vytvorili sme ESG slovník, aby ste mohli lepšie porozumieť a integrovať environmentálne, sociálne faktory a faktory riadenia do Vašej spoločnosti. Jedná sa o zodpovedné správanie firiem vo vzťahu k životnému prostrediu, spoločnosti i k riadeniu rizík.

Z čoho sa skladá ESG? Prehľad slovných pojmov, ktoré Vám ho priblížia

CSR

Termín podniková sociálna zodpovednosť (CSR) sa odkazuje na praktiky a pravidlá, ktoré sú prijímané spoločnosťami a organizáciami s cieľom prevziať zodpovednosť za pozitívny dopad na svet. Ide o koncept v oblasti firemného riadenia, ktorý integruje sociálne a environmentálne záväzky do celkovej stratégie podniku.

Dopadové investovanie (Impact Investing)

Udržateľné investovanie znamená aktívne vkladať prostiedky do spoločností alebo produktov, ktoré majú za cieľ pozitívne ovplyvniť životné prostredie a spoločnosť.

Due diligence

Due diligence popisuje stav opatrení podniknutých na zvládnutie aktuálnych i potenciálnych negatívnych dopadov na ľudské práva a životné prostredie. Po novom sa touto témou bude zaoberať samostatná smernica EÚ.

ESG

ESG môžeme rozložiť na E – environmentálne, S – sociálne a G – správne faktory, na základe ktorých môžeme hodnotiť udržateňosť a etiku firmy. Poskytujú pohľad na firmu ako vplýva na spoločnosť, životné prostredie a aký má manažérsky prístup k vedeniu podniku. Povinnosť ESG reportovania môže byť veľká motivácia pre podniky, ktoré sa chcú odlíšiť a posilniť si postavenie na neustále sa meniacom trhu. 

ESG audit

Ide o audit nefinančných dát. V súčasnej dobe môžete výkonať tento audit pomocou rôznych metodík. Avšak, jednotný prístup sa aktívne pripravuje v rámci nasadenia CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), ktorý posunie nefinančný audit na rovnakú úroveň dôležitosti ako je všeobecne známy finančný audit.

GHG Protocol

Greenhouse Gas Protocol aktívne stanovuje univerzálne štandardizované postupy, ktoré umožňujú jednotne hodnotiť emisné výstupy firiem a organizácií s cieľom ich efektívnejšieho riadenia.

GHG uhlíková stopa

Ide o štandardizované vyjadrenie uhlíkovej stopy, ktoré zahŕňa nielen oxid uhličitý (CO2), ale aj ďalších 6 substancií určených Kyotským protokolom. Niekedy ho môžete vidieť zapísaný ako CO2e.

Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative (známa ako GRI) je nezávislá medzinárodná organizácia, ktorá pomáha podnikom a ďalším organizáciám monitorovať a riadiť ich environmentálne a spoločenské dopady prostredníctvom poskytovania spoločného postupu pre vykazovanie. Štandardy tejto organizácie slúžia tiež ako jeden zo vzorov pre pripravované Európske Reportovacie Štandardy (ESRS).

Greenwashing

Greenwashing má najčastejšie podobu účelovej interpretácie dát o udržateľnosti produktu, služby alebo celej spoločnosti. Ako jeden príklad možno uviesť ropné spoločnosti, ktoré sa snažia zakryť svoj negatívny dopad tým, že kompenzujú emisie nákupom komerčných offsetov vo forme „výsadby stromov“ v niekoľko sto rokov starom pôvodnom lese.

Nefinančné data

Pod nefinančnými dátami nájdeme skratku ESG. Tá predstavuje také aspekty, ktoré nemusia mať priamy finančný dopad na Vašu firmu, ale ovplyvňujú ju a môži sa prejaviť v praxi. Môžeme k nim zaradiť napr. uhlíkovú stopu, antikorupčné pravidlá či rovnaké pracovné podmienky. A práve preto by ste tieto faktory mali hodnotiť už teraz.

Offset

Offsetting je proces odstraňovania oxidu uhličitého alebo iných emisií skleníkových plynov z atmosféry. Tento proces môže prebiehať rôznymi spôsobmi.

Smernica CSRD

Smernica CSRD zvyšuje transparentnosť finančných produktov a definuje dáta, ktoré musia byť dostupné pre dostatočnú informovanosť investora. Zásadným prvkom je nariadenie o Taxonómii EÚ, ktoré nám určuje, čo sa považuje za udržateľné a čo nie je.

Smernica SFRD

Smernica SFDR vyžaduje, aby banky pri posudzovaní žiadostí o úver od spoločností zohľadňovali nielen finančné, ale aj nefinančné dáta. Tieto faktory naberajú na dôležitosti nie len pri stanovení úrokových sadzieb, ale môžu tiež ovplyvniť schválenie samotného úveru.

Sociálne kritéria (S)

Sociálne kritériá pokrývajú širokú škálu potenciálnych tém súvisiacich s dodržiavaním sociálno-etických noriem. Kľúčovým faktorom v tomto ohľade je predovšetkým vzťah firmy k jej zamestnancom a komunite, ktorú ovplyvňuje.

Spoločensky zodpovedné investovanie (SRI)

Spoločensky zodpovedné investovanie je založené na individuálne zvolených hodnotách. Transparentnosť a nefinančné dáta slúžia ako základ pre rozhodnutie investora, či daný produkt spĺňa alebo nespĺňa jeho kritériá týkajúce sa etiky a spoločenskej zodpovednosti. Tieto informácie umožňujú investorovi lepšie posúdiť, či investícia zodpovedá jeho osobným hodnotám a cieľom v oblasti udržateľnosti a sociálneho vplyvu.

Štandardy GRI

Reportovacie štandardy vytvárajú spoločný postup pre organizácie – či už sú veľké alebo malé, súkromné alebo verejné, z finančného i nefinančného sektora – pri ESG reportingu. Tým sa zlepšuje globálna porovnateľnosť a umožňuje organizáciám byť transparentné a zodpovedné.

Sustainability management

Sustainability management je výraz pre riadenie udržateľnosti. Môžeme ho definovať medzinárodným štandardom alebo vlastnou politikou. Ak chceme potrebné dáta zbieť, merať alebo vyhodnocovať, odporúčame pouťiž softvér. Automatizácia pomáha získať lepší prehľad a kontrolu nad dátami monitorujúcimi dopad na životné prostredie.

Taxonómia EÚ

V nariadení o taxonómii je jasne a jednoducho určené, či je Vaše podnikanie udržateľné. Najmä z hľadiska environmentálnej udržateľnosti, a podporiť prechod k udržateľnému financovaniu prostredníctvom bánk.

Uhlíková neutralita

Aby bol projekt alebo organizácia uhlíkovo neutrálna, musí prispieť (priamo alebo nepriamo) k odstráneniu rovnakého množstva CO2 z atmosféry, ako koľko do nej uvoľnil. Koncept uhlíkovej neutrality má však viac definícií a podôb, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od metodológie a prístupu použitého pri výpočtoch a kompenzačných opatreniach.

Uhlíková stopa

Množstvo CO2, na ktoré má spoločnosť priamy aj nepriamy vplyv, sa meria v troch oblastiach, ktoré sa označujú ako Scope 1, Scope 2 a Scope 3.

Riadiace kritéria (G)

Toto kritérium zásadne ovplyvňuje hodnotenie, ako kvalitne a efektívne riadite Vašu spoločnosť.

Environmentálne kritéria (E)

Environmentálne kritériá sa zameriavajú na hodnotenie danej spoločnosti v kontexte ochrany životného prostredia.