Energetické úspory a investície do obnoviteľných zdrojov energie možno opäť financovať hneď niekoľkými dotačnými programami. Tie majú prispieť k vyššej energetickej účinnosti a zníženiu energetickej náročnosti objektov v SR. Môžete skrátiť návratnosť Vašich investícií do modernizácie technológií, izolácie budov, využívania obnoviteľných zdrojov energie, či zavedenie systémov na monitorovanie a správu energií. Ktoré dotácie je možné na tieto účely využiť? Máme pre vás aktuálny prehľad dotačných programov.

Zelená podnikom

Oprávnení žiadatelia – FO alebo PO podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, zapísaná v OR SR alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského
oprávnenia

Plánovaný termín spustenia výzvy – koncom roka 2023

Alokácia výzvy – 55 mil. EUR

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
a) tepelné čerpadlá všetkých typov
b) fotovoltické systémy
c) slnečné kolektory
d) veterné turbíny

ZAMERANIE VÝZVY
Cieľom výzvy je podporiť živnostníkov, malé a stredné podniky, ktoré nemali možnosť zapojiť sa do klasických výziev na obnoviteľné zdroje.
Malo by sa jednať o grant vo forme poukážok v max. hodnote 50.000 EUR na jednu firmu.
Oprávnený by mal byť aj Bratislavský kraj, s alokáciou 10mil. EUR.
Súčasťou žiadosti bude s veľkou pravdepodobnosťou potrebný aj energetický audit.

Dotačnej schéme Zelená podnikom sme sa detailnejšie venovali v tomto článku.

Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE

Oprávnení žiadatelia – FO alebo PO podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka

Termín uzatvorenia – 15.01. 2024

Alokácia výzvy – 64 mil. EUR

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Aktivita A: Výstavba nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE

Aktivita B: Výstavba nového zariadenia na uskladňovanie elektriny z OZE – batériový systém

VÝŠKA PRÍSPEVKU

  • max. výška na projekt 2,5 mil. EUR
  • max. výška na projekt nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE aj batériový systém 5 mil. EUR

Viac informácií o dotácií tu.

Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie

Oprávnení žiadatelia – mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky

Termín uzatvorenia

1.kolo – 30. 11. 2023

2.kolo – 31.01. 2024

Alokácia výzvy – 30 814 298 EUR

Intenzita pomoci

45% – 65% aktivita 1)

30% – 50% aktivita 2)

Oprávnené územie – Trenčiansky kraj a Košický kraj

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

1) výstavba alebo inštalácia nových zariadení na výrobu elektrickej energie z OZE o inštalovanom výkone min. 1MWe a max. 50MWe

2) investície do uskladňovania elektrickej energie, ktoré sú možné realizovať iba s aktivitou 1)

VÝŠKA PRÍSPEVKU

  • min. výška na projekt nie je stanovená
  • max. výška na projekt 10 mil. EUR

Pomôžeme Vám získať dotačné financovanie pre Váš projekt.

Viac informácií o dotácií tu.

Pomôžeme Vám získať dotácie pre Váš fotovoltický projekt.